Frivillighetssentralen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frivilligsentralen i Gamvik kommune

Kontaktinformasjon

Daglig leder Oddbjørn Hansen

Besøksadresse: Rådhuset, inngang på kortenden. 2.etg.

Postadresse: Gamvik kommune pb 174, 9770 Mehamn

Telefon: 78 49 63 10/99 51 59 64

E-post: frivillig.sentral@gamvik.kommune.no

Hovedoppgaver

Gamvik FrivilligSentral ønsker å bidra til et varmere samfunn, slik at alle kommunens innbyggere føler seg inkludert.
Vi skal føles som en utstrakt hånd og være et supplement til det som allerede er.

  • Frivilligsentralens hovedoppgaver:
  • Støtte til lokale lag og foreninger
  • Hjelp til nyetablering av lag og foreninger
  • Ledsagertjenesten ved pasientreiser

Integreringstilskudd

Frivillige organisasjoner, foreninger og andre som setter i gang tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet, kan søke Gamvik kommune om integreringstilskudd.

Tiltaket må foregå innenfor kommunens grenser.

Gamvik kommune har i budsjettet for 2017 avsatt kr.80.000,- til dette formålet.

Søknadsskjema og søknadsfrist:

Søknadsskjema «Kommunalt integreringstilskudd» skrives ut fra Gamvik kommunes hjemmeside, eller kan hentes på servicekontoret på Rådhuset.

Se egen link til skjema under:

Søknadsskjema kommunalt integreringstilskudd    

Søknaden merkes «Kommunalt integreringstilskudd» og sendes Gamvik Frivilligsentral, postboks 174, 9770 Mehamn. Søknadene behandles av Frivilligsentralens styre i samarbeid med kommunens flyktningkonsulent og vurderes fortløpende.

Søknadsfrist: 01.12.2017

Formålet med integreringstilskuddet:

Gamvik kommune har en økende andel innbyggere med innvandringsbakgrunn, og vil i og med dette støtte tiltak som fremmer en god integrering. Samfunnets beste integreringsarenaer er der hvor folk møtes gjennom interesser, aktiviteter og felles prosjekter. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for økt integrerende aktivitet og flere møtearenaer.

Hvem kan søke:

Frivillige organisasjoner, foreninger og andre som igangsetter tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet kan søke om integreringstilskudd. Tiltak/prosjekt-eier må være hjemmehørende i Gamvik kommune, og tiltaket foregå innenfor kommunens grenser.

Nærmere spesifisert:

1) Idrettslag, frivillige lag og foreninger

2) Organisasjoner som arbeider med kulturelle aktiviteter/uttrykk og/eller natur- og friluftsaktiviteter

3) Andre grupper og enkeltpersoner som ønsker å bidra med arrangement som fremmer integrering 

Det forutsettes at alle tiltak som mottar kommunalt integreringstilskudd skal være rusfrie og uten deltakeravgift.

Hva kan man søke om?

Det kan søkes tilskudd til:

A. Nye aktiviteter som integrerer enkeltpersoner eller grupper med særskilte behov.

B. Eksisterende aktiviteter der lag/organisasjoner vil utvikle tilbud med sikte på å rekruttere personer med særskilte behov.

(Eksempler kan være skolering av instruktører og aktivitetsledere, informasjonstiltak som tar sikte på å nå nye brukergrupper, aktivitetsutstyr og hjelpemidler samt fysisk tilrettelegging av lokaler og uteområder.)

C. Prosjekt- og arrangement som gjennomføres av lokale organisasjoner eller enkeltpersoner, både profesjonelle og amatører, med tilhold i Gamvik kommune.

D. Prosjekter og arrangementer rettet mot et bredt lokalt publikum, hvor både nye og gamle innbyggere er målgruppe.

Tilskuddsstørrelse og utbetaling:

Tilskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av integreringstiltakets rekkevidde, varighet, og relevans i forhold til formålet. Maksimal søknadsbeløp er kr.15.000.

Tilskuddet utbetales fortløpende, etter at vedtak om tilsagn på integreringstilskudd er fattet, og beløpet overføres til den bankkontoen som er oppgitt i søknaden.

Vilkår for tildeling av tilskudd:

Det skal framgå av søknad hvilke tiltak integreringstilskuddet skal benyttes til, med et tilhørende budsjett. Det må også fremkomme av søknaden hvilken målgruppe det planlagte tiltaket/prosjektet eller arrangement retter seg mot.

Det kan ikke søkes tilskudd til aktiviteter/tiltak som kan betraktes som organisasjonens eller profesjonelle utøveres ordinære drift/næring, slik som deltagelse på kurs/samlinger, øvelser, styre-/årsmøter mv.

Søkere som tildeles tilskudd plikter å følge retningslinjene for kommunalt integreringstilskudd. Ved store avvik i forhold planlagt tiltak eller ved avbrudd av arrangement vil integreringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt.

Krav til tilskuddsmottaker:

Det skal i arrangements-/prosjektmaterialet (annonser, plakater, brosjyrer, webside ol.) opplyses om at arrangementet/prosjektet er støttet av Gamvik kommune.

Rapport og regnskap må sendes inn senest to måneder etter at arrangementet/prosjektet er gjennomført.

For spørsmål kontakt:

Gamvik Frivilligsentral ved daglig leder Oddbjørn Hansen

Epost: frivillig.sentral@gamvik.kommune.no

Tlf: 99 51 59 64 (Oddbjørn Hansen)


Publisert: 16.08.2016 10:49
Sist endret: 16.08.2016 10:50