Helsesenteret/Institusjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om helsesenteret/institusjon

De fleste funksjoner og tilbud innenfor kommunens helsetjenester, er lokalisert til helsesenteret som ligger i Johan Larsens vei 10A i Mehamn. Her finnes ulike typer tilbud innfor institusjonsomsorgen. I tillegg er kommunens lege- og fysioterapitjenesten, helsestasjon og base for hjemmebaserte tjenester lokalisert der.

Kontaktinformasjon

Avdelingssykepleier Siri Bertheussen

Besøksadresse: Helsesenteret, 2.etg, hovedinngang på oversiden

Postadresse: Mehamn helsesenter, 9770 Mehamn

Telefon: 78 49 66 35

E-post: siri.bertheussen@gamvik.kommune.no

Tilbud ved sykestua

Det gis ulike tilbud til personer som har behov for heldøgns pleie og omsorg på grunn av sykdom eller funksjonshemming, og hvor hjelpebehovet ikke kan ivaretas i hjemmet. Her kan du lese om Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Viser beboer og pleier

Langtidsplass

 • Kan innvilges til brukere som av helsemessige årsaker har behov for opphold på institusjon av lengre varighet. 
 • Tildeles etter søknad.
 • Betaling reguleres etter  Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Les forskriften her:  Lov om egenandel

Korttidsplass

 • Kan innvilges til brukere som av helsemessige grunner har behov for opphold på institusjon for en kortere periode. En slik plass kan brukes inntil 60 dager pr kalenderår.
 • Tildeles etter søknad.
 • Kostnad etter gjeldene satser. Pr. 2016, kr 150,- (Forskrift)pr døgn. Inkluderer pleie, seng, mat. Pasienten må selv ha med medisiner.

Avlastingsplass

 • Kan innvilges til pårørende som trenger avlastning pga eks. tung pleie i hjemmet.
 • Tildeles etter søknad.
 • Dette er en gratis tjeneste for den som innvilges avlastning.

Rehabiliteringsplass

 • Benyttes av pasienter som trenger opptrening av ulike grunner, hvor målet for oppholdet skal være rehabilitering. Det skal kunne tilbys fysioterapi under oppholdet.
 • Tildeles etter søknad.
 • Kostnad er det samme som korttidsplass, pr. d.d kr 150,-. Medisiner inngår ikke i pris

Dag -og/eller nattopphold

 • Samme kriterier som korttidsopphold
 • Kostnad: pr.d.d kr 80,- pr dag eller natt. I dette tilbudet inngår ikke kost eller medisiner. Dette betales i tillegg ved behov.

Sykestueplass/KAD seng

 • Plassen gis til pasienter som har behov for akutt innleggelse pga. medisinske årsaker, der pas. trenger sykehusopphold, men behandling kan gis på sykestua. Dette er en erstatning for sykehusinnleggelse.
 • Brukes til medisinsk behandling som ikke kan foretes i den sykes hjem.

Omsorgsboliger

Tildeling av omsorgsbolig skjer etter søknad, og det er søkerens behov for hjelp som legges til grunn.

 • 8 omsorgsboliger i tilknytning til sykestua i Mehamn.
 • 2 omsorgsboliger i Gamvik.
 • 2 omsorgsboliger i Skjånes.

Søknadsskjema

 • Her finner du søknadskjema for ulike tjenester  Søknad

Målsetting for opphold i institusjon

 • Bidra til en trygg og meningsfylt tilværelse.
 • Ivareta tjenestemottakers integritet, medbestemmelse og fysisk og psykisk funksjonsnivå.

Tjenestens innhold

Hjelpen blir tilpasset den enkelte tjenestemottaker ut fra faglige vurderinger og i samråd med tjenestemottaker og pårørende (inkomstsamtale og oppfølgingssamtale). Tjenestemottaker/ pårørende får tildelt kontaktperson (primærkontakt). Etter en individuell vurdering av tjenestemottakers funksjonsnivå kan følgende tjenester være aktuelle:

 • Hjelp til dagliglivets gjøremål
 • Tilpasning av hjelpemidler
 • Legetjeneste
 • Medisinering
 • Tannbehandling
 • Laboratorietjeneste

Hva tjenestemottaker kan forvente av sykehjemsoppholdet

 • Den enkelte tjenestemottaker /pårørende opplever å bli ivaretatt og respekter
 • Tjenesteyter overholder taushetsplikten
 • Det gis informasjon om de tjenester som sykehjemmet kan tilby
 • Sykehjemmet bistår tjenestemottaker med å forvalte lommepengedelen til pasientens beste for de som ikke kan håndtere egen økonomi.
 • Tjenestemottaker og pårørendes ønsker imøtekommes så langt som mulig. Det tilrettelegges for tjenestemottaker rett til medbestemmelse ved utforming av tjenestetilbudet.

Sykehjemmet kan for øvrig tilby

 • Tilpassede aktivitetstilbud
 • Henvisning til logoped, ergoterapeut og fysioterapi.
 • Utlån av fellesarealer ved feiring av merkedager for tjenestemottaker.

Hva forventes/ønskes av tjenestemottaker og pårørende

 • Respekterer tjenestemottakere og tjenesteytere.
 • Respekterer tjenesteyters taushetsplikt
 • At avdelingsleder eller primærkontakt får beskjed umiddelbart dersom tjenestemottaker eller pårørende er misfornøyd med tjenesten som ytes.
 • Aksepterer at hjelpemidler tilpasses og benyttes
 • Det er ønskelig at pårørende bidrar i samarbeid med ansatte for å innrede rommet til tjenestemottaker på en koselig og hensiktsmessig måte.
 • Det er ønskelig at pårørende sørger for sikkerhetsbryter til private TV-apparater før disse tas med inn i institusjonen.
 • Det er ønskelig at pårørende bidrar til at private TV-apparater rengjøres 1 gang hvert år. Brannfare
 • I spesielle situasjoner kan det være nødvendig for tjenestemottaker å måtte bytte rom/avdeling.
 • Det bør vurderes å tegne innboforsikring, da sykehjemmet ikke tar ansvar for tjenestemottakers eiendeler og innbo.
 • Sykehjemmet ønsker et nært og godt samarbeid med pårørende som en av tjenestemottakers viktigste ressurser.

 


Publisert: 02.05.2016 07:55
Sist endret: 02.05.2016 08:19