Barnevern

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Gamvik Kommune barnevernstjeneste

Kontaktinformasjon: 

Barnevernleder Trine Mikaelsen, Tlf 47 71 36 26, e-post: trine.mikaelsen@gamvik.kommune.no

 

Åpningstider:

Barnevernstjenesten mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30
Vakttelefon utenom ordinær åpningstid kl 15.30 - 08.00 (se mer informasjon under)

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Vi skal gi hjelp og støtte for at foreldrene skal kunne klare sitt oppdrageransvar, men vi har også en plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges. Vi jobber med en grunntanke om at barn generelt har det best hjemme hos sine foreldre.

 

De aller flest barn og familier som får hjelp av barneverntjenesten, får frivillige hjelpetiltak i hjemmet. Det kan blant annet være råd og veiledning, samarbeidsmøter, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem, ruskontroll eller tilsyn i hjemmet. Det finnes også noen barn som har behov for å bo et annet sted enn sammen med foreldrene sine i en kortere eller lengre periode. 

 

Her kan du lese mer om tiltak i barnevernet:

For barn og unge | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tiltak i barnevernet (bufdir.no)

 

Generell informasjon om barnevernet:

Om barnevernet (bufdir.no)

 

The Norwegian Child Welfare Services:

The Norwegian Child Welfare Services (barnevernet) (bufdir.no)

 

Samarbeidspartnere i kommunen:

Barnehager, skoler, helsesykepleier, Miljøtjenesten, politi, lege

 

Aktuelle lovverk:

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) - Lovdata

FNs barnekonvensjon - regjeringen.no

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata

 

 

Er du bekymret for et barn?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når de er bekymret for at et barn, en ungdom eller en familie har det vanskelig og trenger hjelp. Grunner til å melde ifra kan være at du ser at barn ikke får sine grunnleggende behov for omsorg og trygghet dekket. At barn er uten tilsyn, og virker skremt og engstelig. Når du har mistanke om at barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep. Eller når du er bekymret for om foreldre sliter i forhold til rusmisbruk eller har store psykiske problemer.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere om meldingen er så alvorlig at hjelp er nødvendig. Din oppgave er å si ifra dersom barn har det vanskelig.

Både foreldre og barna selv kan ta kontakt med barneverntjenesten for å få råd og hjelp.

Det er mulig for private å være anonyme.

Offentlige ansatte har meldeplikt ved bekymring om alvorlig omsorgssvikt.

 

Hva skjer når du tar kontakt med barneverntjenesten?

Du kan drøfte din bekymring med en ansatt i barneverntjenesten. Sammen finner vi ut om det er andre instanser i kommunen som kan hjelpe deg videre, eller om det skal opprettes en bekymringsmelding.

 

Innen en uke skal barneverntjenesten vurdere om en bekymringsmelding skal undersøkes videre eller om meldingen skal henlegges. De aller flest meldinger blir undersøkt i løpet av en periode på tre måneder.

Sammen med foreldre og barn skal det lages en plan for undersøkelsen. Barneverntjenesten har samtaler med foreldre og barn, kommer på hjemmebesøk, innhenter informasjon fra skole og barnehage m.m. Foreldre og barn over 15 år har innsyn i dokumenter i saken. Det er også viktig for barneverntjenesten at barn medvirker i egen sak og at de blir pratet med.

Når undersøkelsen avsluttes legger barneverntjenesten frem hvilke vurderinger som er gjort i saken, og om saken skal avsluttes eller om det er behov for tiltak.

Barnevernvakt for Gamvik og Lebesby kommune

Åpningstider: Hver dag hele uka fra kl 1530- 0800.

Telefonnummer: 979 90 937

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • Vold/trusler eller er vitne til vold/trusler om vold, eller annet som gjør at du opplever utrygghet
 • foreldre som ruser seg
 • omsorgssvikt
 • seksuelle overgrep
 • kjønnslemlestelse
 • tvangsgifte

 

Hva skjer når du ringer Barnevernvakta?

Du får her snakke med en erfaren barnevernarbeider som kan gi deg råd og veiledning, eventuelt bistå med hjelp i situasjonen.

Vi kan hjelpe deg å snakke med de voksne, eller ta kontakt med lege eller politi, og vi vil noen ganger hjelpe med at barnet kommer seg i sikkerhet.

Vi kan også møte deg for en samtale. Det vil kunne ta inntil to timer før vi kan møte deg, men ofte raskere.

 

 

Kan du være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

 • Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
 • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
 • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.
 • Dersom du velger å skrive epost må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på eposten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym.  
 • Offentlige instanser kan ikke være anonyme.

 

Ønsker du å bidra til at et barn eller familie får hjelp ?

Dersom du er interessert i å vite mer om hva det vil si å være støttekontakt, besøkshjem eller fosterhjem, kan du ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen.

Vil du vite mer om det å være fosterhjem? Hver måned arrangerer Bufetat informasjonsmøter og kurs over hele landet.

Trykk på linken under for mer informasjon:

https://ny.bufdir.no/fosterhjem/

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpent hele døgnet og er gratis. Telefon 116 111 eller www.116111.no


Publisert: 02.05.2016 09.33
Sist endret: 02.05.2016 09.37