Institusjon/Hjemmetjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om helsesenteret/institusjon

De fleste funksjoner og tilbud innenfor kommunens helsetjenester, er lokalisert til helsesenteret som ligger i Johan Larsens vei 10A i Mehamn. Her finnes ulike typer tilbud innfor institusjonsomsorgen. I tillegg er kommunens lege- og fysioterapitjenesten, helsestasjon og base for hjemmebaserte tjenester lokalisert der.

Kontaktinformasjon

Avdelingssykepleier Siri Bertheussen

Besøksadresse: Helsesenteret, 2.etg, hovedinngang på oversiden

Postadresse: Mehamn helsesenter, 9770 Mehamn

Telefon sykehjem/sykestue: 97 99 77 60

E-post: siri.bertheussen@gamvik.kommune.no

Tilbud ved sykestua

Det gis ulike tilbud til personer som har behov for heldøgns pleie og omsorg på grunn av sykdom eller funksjonshemming, og hvor hjelpebehovet ikke kan ivaretas i hjemmet. Her kan du lese om Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Viser beboer og pleier

Langtidsplass

 • Kan innvilges til brukere som av helsemessige årsaker har behov for opphold på institusjon av lengre varighet. 
 • Tildeles etter søknad.
 • Betaling reguleres etter  Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Les forskriften her:  Lov om egenandel

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Gamvik kommune

 • Hjemmel: fastsatt av Gamvik kommunestyre (14/09/17) med hjemmel i lov av 24. juni 2011 nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2a annet ledd jf lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1e.

  § 1 Formål

  Forskriften skal sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e. Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren skal ivaretas i ventetiden.

  § 2 Virkeområde

  Forskriften gjelder personer som kommunen har et ansvar for å yte tjenester til etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

  § 3 Definisjoner

  I henhold til helse og omsorgstjenesteloven § 3-2a annet ledd, skal kommunen gi forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. I Gamvik kommune vil dette gjelde langtidsopphold i sykehjem.

  Langtidsopphold; opphold uten sluttdato/tidsubegrenset der pasientens helsetilstand og behov for helse- og omsorgstjenester gjør at det ikke er sannsynlig at vedkommende vil flytte hjem eller få tilbud på et lavere nivå i helse- og omsorgstjenesten. I Gamvik kommune vil dette gjelde opphold på institusjonsavdelingen på helsesenteret.

  Observasjonsliste/venteliste; kommunens oversikt over de pasienter som vil være best tjent med langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsplass. Observasjonslisten/ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir ikke fortrinnsrett til ledig plass på institusjonsavdelingen, jf § 6.

  § 4 Grunnlag for vurdering og tildeling

  Pasienten og brukeren skal medvirke ved utforming av tjenestetilbudet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

  Det må foreligge oppdatert pasient- og brukerinformasjon fra kommunens helse- og omsorgstjeneste som yter tjenester til søker, og oppdaterte helseopplysninger fra fastlege og/eller spesialisthelsetjeneste.

  Følgende forhold må være kartlagt før en søknad om langtidsopphold kan innvilges:

  1. Tjenester på et lavere tjenestenivå skal som hovedregel være forsøkt

  -          Tilrettelegging i hjemmet, med vurdering av behov for hjelpemidler

  -          Hverdagsrehabilitering

  -          Trygghetsskapende tiltak, tryggghetsalarm eller annen velferdsteknologi

  -          Dagtilbud eller andre sosiale støttetiltak

  -          Hjemmetjenester, hjemmesykepleie og annen praktisk bistand

  -          Korttidsopphold eller avlastningstilbud

  -          Omsorgsbolig

  1. Pasient eller brukers      ønske
  2. Pasient eller brukers      alder. Langtidsopphold skal fortrinnsvis være et tilbud for personer over      67 år.
  3. Pleie og omsorgsbehovet
  4. Evne til egenomsorg og      hverdagsmestring
  5. Familieforhold og nettverk
  6. Boforhold

   

  § 5 Kriterier for tildeling av langtidsopphold

  Pasient eller bruker har rett til langtidsopphold i sykehjem dersom det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som sikrer pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

  Behovet for medisinsk behandling og/eller pleie og tilsyn må være av så omfattende karakter at det er behov for langvarig heldøgns omsorg i institusjon.

  Kommunen foretar en samlet vurdering av funksjonsnivået og graden av egenomsorg til pasient/bruker, blant annet i forhold til;

  -          Helsetilstand

  -          Kongnitiv funksjon

  -          Fysisk funksjon

  -          Ernæringstilstand

  -          Legemiddelhåndtering

  -          Fare for økt risiko for fall

  -          Hyppige innleggelser i spesialisthelsetjenesten, og reinnleggelser

  -          Hyppige korttids- og avlastningsoppphold

  -          Psykisk helsetilstand

  -          Ensomhet og isolasjon

  § 6 Rett til å bli satt på venteliste

  Pasient eller bruker som oppfyller kriteriene for langtidsplass, men som med forsvarlig helsehjelp kan ha et annet tjenestetilbud i påvente av langtidsopphold, skal få tilbud om å føres opp på observasjonsliste/venteliste dersom det ikke er ledig institusjonsplass på søknadstidspunktet.

  Søkere som står på kommunens observasjonsliste/venteliste har ikke fortrinnsrett til langtidsopphold foran andre søkere. Ved ledig plass, skal pasient eller bruker med størst hjelpebehov prioriteres. Hjelpebehovet vurderes etter en samlet vurdering med utgangspunkt i kriteriene i § 5.

  § 7 Oppfølging av pasienter og brukere på venteliste

  Kommunen skal sørge for at de som står på venteliste tilbys forsvarlig og nødvendig helse- og omsorgstjeneste i påvente av langtidsopphold. Kommunen skal ha en systematisk og fortløpende evaluering av vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå til de som står på observasjons-/venteliste. Kommunen skal fatte vedtak om tildeling av nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester i mellomtiden.

  § 8 Saksbehandling og klage

  Kommunen skal fatte vedtak om tildeling eller avslag på langtidsopphold i sykehjem.

  For pasient eller bruker som oppfyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem, men som med forsvarlig helsehjelp kan ha et annet tjenestetilbud i påvente av langtidsopphold, skal kommunen fatte vedtak om at pasienten eller brukeren blir ført opp på observasjons- /venteliste. Kommunen skal fatte vedtak om nødvendige og forsvarlige helsetjenester i mellomtiden.

  Ved klage på enkeltvedtak om langtidsopphold i sykehjem eller om å få stå på observasjons-/venteliste til langtidsopphold i sykehjem og om helse- og omsorgstjenester i eller utenfor sykehjem gjelder bestemmelsene i lov 2. juli 1999 nr 63. om pasient og brukerrettigheter kapittel 7. Helsedirektoratet er overordnet forvaltningsorgan med adgang til å omgjøre vedtak uten klage, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

  En nærmere orientering om klageadgangen skal fremkomme i vedtaket.

  For nærmere opplysninger eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, veileder de ansvarlige ved det enkelte tjenesteområdet.

  § 9 Ikrafttredelse

  Vedtatt i kommunestyret 14.09.2017 og har umiddelbart trådd i kraft.

Korttidsplass

 • Kan innvilges til brukere som av helsemessige grunner har behov for opphold på institusjon for en kortere periode. En slik plass kan brukes inntil 60 dager pr kalenderår.
 • Tildeles etter søknad.
 • Kostnad etter gjeldene satser. Pr. 2017, kr 155,- (Forskrift)pr døgn. Inkluderer pleie, seng, mat og medisiner.

Avlastingsplass

 • Kan innvilges til pårørende som trenger avlastning pga eks. tung pleie i hjemmet.
 • Tildeles etter søknad.
 • Dette er en gratis tjeneste for den som innvilges avlastning.
 • Inkluderer pleie, seng og mat. Pasienten må selv ha med medisiner.

Rehabiliteringsplass

 • Benyttes av pasienter som trenger opptrening av ulike grunner, hvor målet for oppholdet skal være rehabilitering. Det skal kunne tilbys fysioterapi under oppholdet.
 • Tildeles etter søknad.
 • Kostnad er det samme som korttidsplass, pr. d.d kr 155,-

Dag -og/eller nattopphold

 • Samme kriterier som korttidsopphold
 • Kostnad: pr.d.d kr 80,- pr dag eller natt. I dette tilbudet inngår ikke kost eller medisiner. Dette betales i tillegg ved behov.

Sykestueplass/KAD seng

 • Plassen gis til pasienter som har behov for akutt innleggelse pga. medisinske årsaker, der pas. trenger sykehusopphold, men behandling kan gis på sykestua. Dette er en erstatning for sykehusinnleggelse.
 • Brukes til medisinsk behandling som ikke kan foretes i den sykes hjem.

Omsorgsboliger

Tildeling av omsorgsbolig skjer etter søknad, og det er søkerens behov for hjelp som legges til grunn.

 • 8 omsorgsboliger i tilknytning til sykestua i Mehamn.
 • 2 omsorgsboliger i Gamvik.
 • 2 omsorgsboliger i Skjånes.

Søknadsskjema

 • Her finner du søknadskjema for ulike tjenester  Søknad

Målsetting for opphold i institusjon

 • Bidra til en trygg og meningsfylt tilværelse.
 • Ivareta tjenestemottakers integritet, medbestemmelse og fysisk og psykisk funksjonsnivå.

Tjenestens innhold

Hjelpen blir tilpasset den enkelte tjenestemottaker ut fra faglige vurderinger og i samråd med tjenestemottaker og pårørende (inkomstsamtale og oppfølgingssamtale). Tjenestemottaker/ pårørende får tildelt kontaktperson (primærkontakt). Etter en individuell vurdering av tjenestemottakers funksjonsnivå kan følgende tjenester være aktuelle:

 • Hjelp til dagliglivets gjøremål
 • Tilpasning av hjelpemidler
 • Legetjeneste
 • Medisinering
 • Tannbehandling
 • Laboratorietjeneste

Hva tjenestemottaker kan forvente av sykehjemsoppholdet

 • Den enkelte tjenestemottaker /pårørende opplever å bli ivaretatt og respekter
 • Tjenesteyter overholder taushetsplikten
 • Det gis informasjon om de tjenester som sykehjemmet kan tilby
 • Sykehjemmet bistår tjenestemottaker med å forvalte lommepengedelen til pasientens beste for de som ikke kan håndtere egen økonomi.
 • Tjenestemottaker og pårørendes ønsker imøtekommes så langt som mulig. Det tilrettelegges for tjenestemottaker rett til medbestemmelse ved utforming av tjenestetilbudet.

Sykehjemmet kan for øvrig tilby

 • Tilpassede aktivitetstilbud
 • Henvisning til logoped, ergoterapeut og fysioterapi.
 • Utlån av fellesarealer ved feiring av merkedager for tjenestemottaker.

Hva forventes/ønskes av tjenestemottaker og pårørende

 • Respekterer tjenestemottakere og tjenesteytere.
 • Respekterer tjenesteyters taushetsplikt
 • At avdelingsleder eller primærkontakt får beskjed umiddelbart dersom tjenestemottaker eller pårørende er misfornøyd med tjenesten som ytes.
 • Aksepterer at hjelpemidler tilpasses og benyttes
 • Det er ønskelig at pårørende bidrar i samarbeid med ansatte for å innrede rommet til tjenestemottaker på en koselig og hensiktsmessig måte.
 • Det er ønskelig at pårørende sørger for sikkerhetsbryter til private TV-apparater før disse tas med inn i institusjonen.
 • Det er ønskelig at pårørende bidrar til at private TV-apparater rengjøres 1 gang hvert år. Brannfare
 • I spesielle situasjoner kan det være nødvendig for tjenestemottaker å måtte bytte rom/avdeling.
 • Det bør vurderes å tegne innboforsikring, da sykehjemmet ikke tar ansvar for tjenestemottakers eiendeler og innbo.
 • Sykehjemmet ønsker et nært og godt samarbeid med pårørende som en av tjenestemottakers viktigste ressurser.

Om helsesenteret / hjemmebaserte tjenester

De fleste funksjoner og tilbud innenfor kommunens helsetjenester, er lokalisert til helsesenteret som ligger i Johan Larsens vei 10A i Mehamn. Her finnes kontoret og basen for hjemmebaserte tjenester. I tillegg er kommunens lege- og fysioterapitjenesten, helsestasjon og institusjon.

Kontaktinformasjon

Avdelingssykepleier Siri Bertheussen

Besøksadresse: Helsesenteret, 2.etg, hovedinngang på oversiden

Postadresse: Mehamn helsesenter, 9770 Mehamn

Telefon:  97 99 77 56

E-post: siri.bertheussen@gamvik.kommune.no

Kontoret er åpnet alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.00

Direktenummer til hjemmesykepleien: mobil 97 15 28 20 (kl.07.30 til 22.15)

E-post: hjemmetjeneste@gamvik.kommune.no

 

Hjemmesykepleie

Tjenesten er en tjeneste kommunen er pliktig til å yte etter Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester.

Loven kan du lese her: Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Hjemmesykepleie er gratis.

Tjenester tildeles etter søknad og vurdering av behov. 

Trygghetsalarm

Gamvik kommune startet i Mai 2019 overgang til full-digitale trygghetsalarmer, med utfasing av DORO telefoner. Denne prosessen er nå komplett; systemet er nå i full funksjon og sikkerhets testet. Trygghetsalarmene er en tjeneste tilbudt av Gamvik kommune, og kostnad for trygghetsalarm er inntektsbasert:

Etablerings gebyr Under 2G kr 300,- Over 2G kr 700,-

Egenandel Under 2G Kr 115,- per måned/ kr 1380,- per år Over 2G kr 148,- per måned/kr 1776,- per år

Trygghetsalarmene faktureres to ganger per år

Trygghetsalarmene gir deg økt sikkerhet på følgende måte;

• Trygghetsalarmen er uavhengig av mobil abonnement og søker kontinuerlig optimal dekning.

• Trygghetsalarmen har innebygd GPS som viser din posisjon ved behov, for sikker or rask lokalisering.

• Trygghetsalarmen tillater to-veis kommunikasjon med helse personell.

 

Ulike tjenester samt søknadsskjema

Søknad Hjemmesykepleie
  Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Søknad Praktisk bistand i hjemmet
  Tekniske hjelpemidler - utlån
Søknad Transporttjeneste for funksjonshemmede
Søknad Trygghetsalarm
Søknad Brukerstyrt personlig assistent
Søknad Bolig og avlastning for funksjonshemmede
Søknad Omsorgsboliger
Søknad Dagsenter
Søknad Hverdagsrehabilitering
Søknad Matombringing
Søknad Kreftsykepleier
Søk her Lyst til å bli støttekontakt?

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke om helsetjenester i hjemmet, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det ved å bruke de elektroniske søknadsskjemaene du finner over. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan noen ganger være aktuelt å komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til

 


Publisert: 02.05.2016 07.55
Sist endret: 02.05.2016 08.19