Næringsutvikling handlingsplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Utdrag fra gjeldende handlingsplan for næringsutvikling

Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang av kommunens næringsliv ser man at soliditeten og størrelsen på kommunens bedrifter ikke skiller seg vesentlig fra sammenlignbare kommuner i Finnmark. Arbeidsledigheten følger videre øvrige kommuner i Finnmark. Videre ser man at folketallet siste år har økt. Hovedårsaken til denne økningen er arbeidsinnvandring som følge av nye arbeidsplasser i industri og serviceyrker. Dernest er fremdeles viktig å skape flere attraktive arbeidsplasser som både tiltrekker seg nye innbyggere og bidrar til at kommunens egen befolkning velger å bli i Gamvik kommune.

Fiske og fiskeforedling har til alle tider vært grunnsteinen for næringsvirksomhet i Gamvik kommune. Dette vil antakelig også være tilfelle for framtiden, men det er også en fare for at det vil være tøffe omstillinger i denne næringen som det har vært, dersom en skal legge utviklingen de siste 10-årene til grunn.

Det er viktig også å satse på nye næringer. En kan se at det vil være vanskelig å opprettholde dagens aktivitet i samfunnet dersom en ensidig satser på fiskerinæringen.

Videre bør man også satse på de yngste kreftene innen alle næringer, dette ut i fra at det er aldersgruppen under 40 år som vil kunne bidra til å øke/stabilisere innbyggertallet.

Mål for utviklingsarbeidet

Overordnet alt som skjer i regi utviklingsarbeidet i kommunen er målsettingen å stabilisere eller bidra til en økning i innbyggertallet kommunen, med dette mens at antall innbyggere ikke skal gå under 1100 innbyggere neste år. Men med de planer som ligger for etableringer i kommunen er det ikke urealistisk at vi skal komme opp mot eller passere 1 200 innbyggere. Det må derfor jobbes kontinuerlig for nye arbeidsplasser, samt sikre de eksisterende. Det gode informasjonsarbeidet retta mot nye innbyggere må fortsette og styrkes i 2016

Hovedmål: Det skal legges til rette for at kommunen skal ha en nyskapings- og utviklingsorganisasjon som er offensiv med hensyn til muligheter, og som er en aktiv tilrettelegger for at bedrifter med nye prosjekter skal møtes på en profesjonell måte.

Gamvik kommune skal også være en aktiv tilrettelegger for ny næringsvirksomhet gjennom egne og eksterne prosjekter. Gamvik kommune skal i sitt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid og gjøre et nytt forsøk på å styrke samarbeidet med Lebesby kommune.

Lønnsomheten i næringslivet er presset. Dette viser gjennom at bedriftene i kommunen har utfordringer knyttet til både lønnsomhet og soliditet. Samtidig ser vi både investeringsvilje og ekspansjon. Det etableres nye virksomheter og etablerte bedrifter utvider. Det som kan bli et hinder for den positive utviklinga er mangel på boliger, særlig overgangsboliger. Leiemarkedet er sprengt og det er vanskelig for nye innflyttere å kjøpe bolig da mange kommer fra utlandet og ikke har mulighet til å få lån i bank.

Arbeid med utvikling storhavn med basefunksjoner for petroleum

Nordmansetfjorden har vært gjenstand for en idé om å utvikles til et område for petroleumsrelatert virksomhet. Petroleumsvirksomheten i Barentshavet trekker seg nordover og østover. Dette bidrar til å gjøre Nordkyn strategisk plassert for å kunne være vertskap for fremskutte basefunksjoner.

Gamvik Nordkyn Utvikling KF har gjennomført en forstudie og utarbeidet en konseptskisse for hvordan området kan utnyttes til formålet og en bølgeanalyse med kostnadsberegninger for en slik etablering. Resultatene så langt har vært oppløftende og flere aktører i bransjen vist interesse forprosjektet

Forprosjekter og bistand til næringsliv

Servicenæringene blir stadig viktigere for å kunne opprettholde aktivitet i kommunen. Ca. 70 % av alle sysselsatte i kommunen jobber innenfor tertiærnæringene, det vil si alle næringer utenom fiske/fangst og industri. I Norge jobber ca 75 % av de sysselsatte innenfor disse næringene og i Finnmark er de ca 77 %.  Videre ser man at andelen ansatte i fiskeri og industri har over tid gått ned, samtidig som utdannelsesnivået i befolkningen har endret seg. De fleste familiene baserer seg også på at begge parter skal ha et arbeid som er tilpasset den kompetanse og interessen de har. Dette betyr at det er nødvendig å finne alternative arbeidsplasser for de som ikke ønsker å arbeide innen offentlig forvaltning, helse, fiskeri eller industri. Reiseliv, lokal service og andre nye næringer kan være eksempler på slike satsinger.

Med en kraftig nedgang i næringsfondsmidlene er det viktig å bruke midlene på en effektiv og fornuftig måte. I omstillingsperioden har vi sett en positiv effekt av å vri tilskuddene om til prosjekttilskudd i stedet for tilskudd til kjøp av materiell. På den måten bidrar vi til gjennomtenkte forretningsplaner samt bedre ekstern finansiering (pengeoppdrett) Denne linjen vil vi videreføre og på den måten bidra til nyetableringer og stabilisering og nyutvikling av eksisterende arbeidsplasser.

Oppfølging reiseliv

Gamvik kommune har arbeidet med å utvikle Slettnes som destinasjon for reiselivsnæringen på Nordkyn. Dette har medført økt aktivitet og service på Slettnes i sommermånedene, samt at Gamvik museum har tatt en større rolle med å utvikle produkter og service på Slettnes og i Gamvik. Utviklingsarbeidet med Slettnes bør videreføres. Slettnes er eksotisk og et steg videre kan være å arrangere mindre konferanser på fyret.

Gamvik kommune er også delaktig i arbeidet i Visit-Nordkyn. Dette er et destinasjonsselskap som driftes i samarbeid med reiselivsaktørene i Gamvik og Lebesby kommune. I fremtiden vil dette være et av de viktigste verktøyene for utvikling av reiselivet i regionen, og da også være viktig for Gamvik kommune for å nå sine målsetninger for reiselivet.

I Gamvik kommune er det kommet til aktører som vil og har kompetanse for å kunne utvikle sin bedrift, og kommunens attraktivitet innen reiseliv. Det er viktig å bidra til at disse aktørene får mulighet til å kunne utvikle sine produkt videre, og at de bidrar til et løft for å gjøre kommunen mer attraktiv for tilreisende.

Vedtatt av styret   10.desember 2015,

og kommunestyret 17.desember2015


Publisert: 15.06.2016 19.53
Sist endret: 15.06.2016 19.53