Bufdir informerer

Utlysning av Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024. Søknadsfrist: fredag 3. november 2023

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bufdir vil informere dere om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2024. Dere finner informasjon om ordningen og aktivitetstypene på Bufdirs nettsider.

 

Søknadsfrist: fredag 3. november 2023

 

Bevilgning

  • Bevilgning i forslag til      statsbudsjett 2024: 708,3 millioner kroner.
  • 378,9 millioner kroner av      bevilgningen er avsatt til prosjekter som fikk vedtak om flerårige      tilskudd i 2022 og 2023. Dette betyr at mange tilskuddsmottakere allerede      har pågående prosjekter med tilsagn om midler for 2024. Bufdir gjør      oppmerksom på at det er større sannsynlighet for avslag på nye søknader      dersom man allerede har pågående prosjekter (se under).
  • Omtrent 329,4 millioner kroner      er dermed tilgjengelig for 2024. Dette inkluderer tilskudd til aktører som      er øremerket på samme budsjettpost. Bufdir tar forbehold om Stortingets      endelige budsjettvedtak for 2024 i desember.

 

Mål og målgruppe

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

 

Prioriteringer for 2024

Tilskudd til inkludering av barn og unge er en treårig tilskuddsordning, Bufdir utlyser allikevel tilskuddsordningen hvert år, blant annet for å sikre at nye søkere skal kunne motta tilskudd.

Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge gir Bufdir anledning til å prioritere søknader fra aktører som ikke allerede mottar flerårig tilskudd. Nye søknader fra aktører som allerede mottar flerårig tilskudd, kan prioriteres lavere.

Ved oversøkning kan Bufdir prioritere søknader om etablering av nye prosjekter.

Det er sannsynlig at søknader fra aktører med pågående tilskudd vil bli prioritert lavere i 2024, i likhet med praksis fra 2023. Det vil likevel være avhengig av antall søknader og totalt omsøkt beløp.

Hvem kan søke, aktivitetstyper og søknadsskjema

På denne tilskuddsordningen kan offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører søke om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Se forskrift og nettside for mer informasjon.

 

  • Kommuner og bydeler i Oslo skal benytte søknadsskjema 1      ved innsending av hovedsøknad. I hovedsøknaden kan dere legge til flere      aktivitetstyper. Kun kommuner som har meldt seg på tilskuddsordningen kan      sende inn hovedsøknad. Unntak: aktivitetstypene 4.9 Utprøving av      arbeidsmodeller og 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av      målgruppen som har egne søknadsskjemaer.
  • Frivillige organisasjoner,      private aktører og andre offentlige instanser (som ikke er kommuner eller      bydeler i Oslo) skal sende inn én søknad per aktivitetstype, og søknaden skal      knyttes til deltakende kommune. Dersom kommunen ikke er påmeldt      tilskuddsordningen kan dere ikke sende inn søknad. På tilskuddsordningens nettside finner dere liste over      deltakende kommuner. Dere skal benytte søknadsskjema 2.

 

I Oslo skal dere knytte søknaden til den bydelen som hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Prosjekter som rekrutterer deltakere fra hele Oslo kommune skal knyttes til Oslo kommune sentralt, og benytte søknadsskjema 2.

 

I Oslo skal også kommunale etater som søker om et prosjekt som rekrutterer hovedsakelig fra én bydel benytte søknadsskjema 2. Kommunale etater som søker om et prosjekt som rekrutterer fra hele byen regnes som byomfattende, og skal inkluderes i Oslo kommunes hovedsøknad. Ta kontakt med Oslo kommunes kontaktperson for ordningen.

 

For enkelte aktivitetstyper skal ikke søknaden knyttes til en deltakende kommune.  Dette betyr at dere kan søke om tilskudd til følgende aktivitetstyper uavhengig av om kommune/bydel i Oslo er påmeldt tilskuddsordningen:

  • Søknader om Utprøving av arbeidsmodeller (søknadsskjema      5).
  • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av      målgruppen (søknadsskjema 4 – kun for kommuner).
  • Søknader fra sentralledd i frivillige organisasjoner med      aktivitet i minst fem kommuner (søknadsskjema 3).

NB! Ta kontakt med avdeling tilskudd i Bufdir dersom dere har spørsmål angående hvilket søknadsskjema dere skal velge.

 

 

 

Regelverk, informasjon på nettsider

Vi anbefaler dere til å sette dere nøye inn i:

 

Søk om tilskudd her:

Bufdirs søknadsportal

 

Ta kontakt med oss ved behov

 

 

Vennlig hilsen

Tilskuddsavdelingen 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
www.bufdir.no  
 
 
                         

 


Publisert: 16.10.2023 08.56
Sist endret: 16.10.2023 08.59