Informasjon 24/1 - 2021

Nye anbefalinger om testing til de som har vært på reise og planlegger reiser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gamvik kommune har i dag hatt møte i krisestaben ut fra endringer i situasjonsbildet for Covid-19.

 

Ut fra den nye smittesituasjonen i Norge, samt etter råd fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, beslutter Gamvik kommune å anbefale sine innbyggere følgende:

 

1. Vi anmoder om at våre innbyggere unngår reiser til de 10 berørte kommunenei Sør-Norge*, med unntak av strengt nødvendige reiser.

2. Tilsvarende anbefaler vi at personer som har planlagt reise til vår kommune fra dette aktuelle området i Sør-Norge, på det sterkeste vurdere om reisen er nødvendig.

3. Vi anbefaler alle som har kommet fra dette området de siste 10 dager (altså etter den 14.januar) om å teste seg for COVID-19.

4. Tilsvarende anbefales alle som kommer reisende inn fra de berørte kommunene (spesielt de neste 10 dagene) om å teste seg så raskt som mulig etter ankomst Gamvik  kommune.

Vi ber personer som er i behov for testing om å kontakte legekontoret: telefon 78 49 66 00

 

1. anbefaler alle i Gamvik kommune å begrense sin sosiale aktivitet de neste 10 dagene;

         - kommunen vil ikke stenge idrettshaller og svømmehaller,

         - vi skal heller forsøke å unngå å invitere hverandre til private selskaper i de neste 10 dager!

 

2. Vi anbefaler alle om å unngå reiser som ikke er nødvendige;

         - begravelser og jobbreiser ansees i denne sammenheng å kunne være en nødvendig reise.

 

3. Vi anbefaler også alle å benytte munnbind ved besøk og ved reiser de neste 10 dagene;

         - her menes de som kommer på besøk fra Sør-Norge, opphold på flyplasser og busser, etc.

 

Varighet:

       - Vi anser at disse oppfordringene og tiltak er spesielt gjeldene til 31/01- 2021.

       - Alle oppfordres til å følge med på situasjonen og utviklingen de nærmeste dagene.

 

* De 10 berørte kommunene i Sør-Norge er:

   - Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Gamvik kommune vil det neste døgnet forsterke informasjonen ved ankomspunkter til kommunen.

Ny informasjon vil komme fra Gamvik kommune innen utgangen av fredag 29/1-2021.

 

Alf Normann Hansen

Ordfører

Information Covid-19   //   24. January 2021

- new recommendations on travel and testing regarding Covid 19

 

Gamvik municipality has decided:

 

Based on the new infection situation in Norway, as well as following advice from the State Administrator in Troms and Finnmark, Gamvik municipality decides to recommend its residents about the following:

 

1. We request that our residents avoid travel to the 10 affected municipalities in southern Norway *,  

     with the exception of strictly necessary travel.

 

2. Correspondingly, we recommend that people who have planned a trip to our municipality from     

     this relevant area in southern Norway, strongly assess whether the trip is necessary.

 

3. We recommend everyone who has come from this area in the last 10 days to do a COVID-19 test.

 

4. Correspondingly, everyone who enters from the affected municipalities is recommended to be

     tested as soon as possible after arrival in Gamvik municipality.

 

People who need testing, please contact the doctor's office // Phone: 78 49 66 00

-          Remember:Testing is for free!

 

5. We recommend everyone in Gamvik municipality to limit their social activity for the next 10 days;

    - the municipality will however not close sports halls and swimming pools,

    - we should rather try to avoid inviting each other to private parties in the next 10 days!

 

6. We advise everyone to avoid travel that is not necessary;

    - funerals and business trips are considered in this context to be a necessary trip.

 

7. We also recommend everyone to use a face mask when visiting and traveling for the next 10 days;

    - meaning those who come to visit from southern Norway, when you visit the airport, on busses, …

 

Duration:

    - We believe that these calls and measures are especially valid until 31. January 2021.

    - Everyone is encouraged to follow the situation and developments in the coming days.

 

* The 10 affected municipalities in southern Norway are:

    - Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler and Ås.

 

Over the next 24 hours, Gamvik municipality will reinforce the information at arrival points.

 

New information will come from Gamvik municipality by the end of Friday 29 / 1-2021.

 

 

Alf Normann Hansen

Mayor


Publisert: 24.01.2021 17.35
Sist endret: 24.01.2021 17.44