Ny informasjon om pågående Korona- situasjon i Gamvik kommune

Oppdatert Korona- informasjon 12/7 - 2021 kl. 16.00 / UPDATED KORONA- INFORMATION, 12. JULY - 2021 at 16.00 PM:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdatert Korona- informasjon 12/7 - 2021 kl. 16.00 

I dag har det vært gjennomført 9 nye tester av innbyggerne i Gamvik kommune. 

Totalt er nå 98 personer testet i Gamvik kommune siden smitten ble oppdaget. 

Mange av testresultatene er nå analysert, og 18 personer er fortsatt i karantene. 

Det er i dag ikke oppdaget noen nye smittetilfeller. 

Det er satt opp en test- stasjon i Skjånes fra i dag, mandag 12. juli. 

Det oppfordres alle innbyggerne i Skjånes å begrense sine reiser til andre steder i kommunen denne uken. 

De som har behov for å reise / forlate Skjånes den uken, bes ta kontakt med Kommuneoverlegen for avklaring, ring da Korona- tlf.: 906 83 823. 

Hvilken type virus vi er utsatt for, vil kanskje komme svar på i løpet av uken, eller over neste helg, fra FHI. 

RÅDHUSET har åpent for publikum denne uken, for de som har besøks- avtale. 

HELSESENTERET har åpent for publikum i begge etasjene denne uken, for de som har time- avtale eller besøks- avtale. 

 

Info fra Coop Skjånes:  

«Vi har i dag hatt et møte med kommunelegen og Gamvik kommune og har besluttet å holde stengt i dag mandag 12.07.21 fordi vi vasker ned butikken.

Kunder som ønsker dagligvarer i dag kan ringe å bestille varer på telefon 784 96 807. 

Vi fortsetter løsninga med lukket butikk med bestillingsløsning frem til og med onsdag 14.07.21.  

Vi og kommunen ønsker at alle i Skjånes tar kontakt med Coop Skjånes for å få varer i stedet for å reise ut for å handle.  

Sammen tar vi vare på hverandre.» 

 

Status på smitte- situasjonen: 

Vi har per i dag fortsatt 11 smittede i kommunen. 

Alle smittetilfellene er fortsatt lokalisert til Skjånes. Alle disse er det kontakt med og er i isolasjon. 

Det anbefales at alle i Gamvik kommune nå benytter munn- bind ved kontakt med andre. 

Bruk av munnbind gjelder spesielt på steder som butikk/kiosk til situasjonen er avklart. 

Gamvik kommune oppfordrer innbyggerne til følge alle smittevernanbefalinger og begrense antall nærkontakter. 

Alle som vil ha test, må bestille test:       Ring mellom kl. 08.00 – 15.00.       Telefon: 78 49 66 00. 

Dersom noen ønsker å teste seg i løpet av uke vil teststasjonen i Mehamn være åpen mandag - fredag fra kl. 14.00 – 15.00. 

Dersom noen ønsker å teste seg i løpet av uken i Skjånes, vil teststasjonen i Skjånes være åpen også tirsdag fra kl. 13.00 – 14.00.  

 

Korona- anbefalinger og råd til publikum: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kontakter/?term=&h=1

 

In English:

 

UPDATED KORONA- INFORMATION, 12. JULY - 2021 at 16.00 PM

 

 

 

Today, 9 new tests have been carried out by the inhabitants of Gamvik municipality.  

A total of 98 people have now been tested in Gamvik municipality since the infection was discovered.  

Many of the test results have now been analyzed, and 18 people are still in quarantine.  

No new cases of infection have been detected today. 

A test station has been set up in Skjånes for today, Monday 12 July and for Tuesday, 13. July.  

All residents of Skjånes are encouraged to limit their travel to other places in the municipality this week.  

Those who need to travel / leave Skjånes that week, please contact the Municipal Supervisor for clarification, then call Korona- telephone .: 906 83 823.  

The type of virus we are exposed to may be answered during the week, or over the next weekend, from FHI (National Institute of Health). 

CITY HALL is open to the public this week, for those who have a visitation agreement.  

THE HEALTH CENTER is open to the public for both floors this week, for those who have an appointment or a visit agreement.  

 

 

Information from Coop Skjånes (the grocery store/shop): 

 

"Today we had a meeting with the municipal doctor and Gamvik municipality and have decided to stay closed today Monday 12.07.21 because we are washing down the store.

 

Customers who want groceries today can call to order items on telephone: +47 784 96 807.

 

We will continue the solution with a closed store with an order solution until and including Wednesday 14.07.21.

 

We and the municipality want everyone in Skjånes to contact Coop Skjånes to get goods instead of going out to shop.

 

Together we take care of each other. "  

 

 

STATUS OF THE INFECTION SITUATION: 

 

 

As of today, we still have 11 infected in the municipality.  

All cases of infection are still located in Skjånes. All of these are in contact with and are in isolation.  

It is recommended that everyone in Gamvik municipality now uses a bandage when in contact with others.  

The use of face masks applies especially in places such as shops / kiosks until the situation is clarified.  

Gamvik municipality encourages residents to follow all infection control recommendations and limit the number of close contacts.  

Everyone who wants a test must order a test: Call between 08.00 - 15.00. Phone: 78 49 66 00. 

If anyone wants to test themselves during the week, the test station in Mehamn will be open Monday - Friday from kl. 14.00 - 15.00.  

If anyone wants to test themselves during the week in Skjånes, the test station in Skjånes will be open on Tuesday from 13.00 - 14.00. 

 

 Best Regards,

Tor Arne Solvoll
Councilor


Publisert: 12.07.2021 14.19
Sist endret: 12.07.2021 14.35