Personopplysninger

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


PERSONVERNERKLÆRING

Gamvik kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva som er formålet, hvilke rettigheter du har og annet.

Gamvik kommune som forvaltningsorgan

Tjenestesteder, kontor og andre som forbereder saker og fatter vedtak, utgjør forvaltningsorganene i kommunen. Slike organ skal hjelpe til å sikre rettighetene til innbyggerne.

Formål

Formålene med behandlingen er å tilby deg offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver.

Hva som er grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine

For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg, må vi ha et rettslig grunnlag. Det kan for eksempel være at du har gitt oss samtykke til å håndtere personopplysningene eller vi skal oppfylle en avtale med deg. Det kan også være nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller utøve offentlig myndighet.

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst.

For sistnevnte grunnlag, kan du i visse tilfeller protestere mot behandlingen.

Noen ganger er det også et lovfestet eller avtalefestet krav om at dine personopplysninger må gis.

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 6 – 11 og 21 gir utfyllende informasjon.

Du har rett til innsyn

Som hovedregel har du rett til innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg. Du har også krav på å få informasjon om behandlingen.

For å få innsyn må du kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen. Du kan be om få en kopi av opplysningene som er registrert.

Du kan lese mer om dette i personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 15.

Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger

Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige, har du også rett til å få korrigert disse. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg.

Fremgangsmåten er den samme som for innsyn.

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 16 har nærmere regler for dette.

Rett til begrenset behandling

I visse tilfeller kan du også kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Dette kan for eksempel skyldes at du mener at personopplysningene dine ikke riktige, og det vil ta tid å vurdere dette.

Du kan da kontakte tjenesten eller den aktuelle enheten.

Det vises ellers til Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 18.

Dataportabilitet

For enkelte behandlinger kan du ha rett til såkalt dataportabilitet. Det vil si at du kan kreve å få overført personopplysningene fra oss og til noen andre. Denne rettigheten har likevel flere unntak. Retten gjelder blant annet ikke dersom vi behandler personopplysningene dine for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller vi utøver offentlig myndighet.

Regler om dette finnes i Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 20.

Rett til å få slettet personopplysninger

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv. Denne rettigheten har imidlertid også unntak. For eksempel gjelder den ikke for opplysninger som er arkivpliktige eller er nødvendige for å kunne kreve eller forsvare rettskrav.

Det vises ellers til Personopplysnings loven og personvernforordningen artikkel 12 og 17 og arkivregelverket.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Ved enkelte anledninger blir dine personopplysninger formidlet til andre. Det kan være samarbeidsorgan (for eksempel NAV og Husbanken) eller andre som vi har plikt til å gi informasjon til. Det kan eksempelvis også være driftsleverandører eller andre som må utføre sine oppgaver og har tilgang til dine opplysninger.

Gamvik kommune vil i slike tilfeller alltid forsikre seg om at utvekslingen er basert på lovlig grunnlag, at taushetspliktbestemmelser overholdes og at eventuelle nødvendige avtaler blir inngått.

Opplysningene kan i forbindelse med dette også bli overført til land utenfor Europa.

Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

Vi vil påse at dine personopplysninger er godt teknisk sikret. Vi vil også ta hensyn til den risikoen som behandlingen kan ha for deg. Dersom noe går galt, vil vi også ha beredskapsplaner for dette.

Nevnte plikter fremgår av Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 24 og 25.

Informasjonskapsler

Våre nettsider bruker informasjonskapsler for å tilby deg tilpassede nettjenester og gi deg en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på maskinen din.

Les mer om hvilke informasjonskapsler vi bruker her.

PERSONVERNOMBUD

Gamvik kommune har engasjert advokat Erling Grimstad som eksternt personvernombud for Gamvik kommune. Han har arbeidet med personvernspørsmål som advokat i mer enn 10 år. Personvernombudet skal arbeide for å styrke arbeidet med å sikre innbyggerne og de ansatte et godt personvern. Kommunen plikter å ha personvernombud. Kontaktinformasjonen til personvernombudet er:

Personvernombudet i Gamvik kommune

Erling Grimstad

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

e-post: eg@governance.no

Personvernombudets oppgaver er blant annet å påse at kommunen etterlever personvernreglene. Personvernombudet skal blant annet:

  • informere og gi råd til kommunen og de ansatte om forpliktelsene de har etter personvernorordningen
  • kontrollere overholdelse av personvernforordningen
  • drive holdningsskapende arbeid og opplæring for ansatte
  • på anmodning gi råd og vurdering av personvernkonsekvenser
  • samarbeid med Datatilsynet og fungere som kontaktperson for Datatilsynet ved spørsmål om behandling

Publisert: 16.05.2018 06.52
Sist endret: 16.05.2018 06.55