Barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Aktuelle skjema

Søknad Søknadsskjema for barnehageplass
Søknad

 Søknadsskjema for behov for et individuelt tilrettelagt tilbud for barn med nedsatt funskjonsevne

Søknad Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen
Søknad Oppsigelse og endringer av barnehageplass
Kontaktinfo Kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte

Barnehager i kommunen 

Mehamn Barnehage

Kontaktinformasjon:

Leder  Bjørg-Eva Langås

Besøksadresse: Gamvik veien 1

Postadresse: Gamvik kommune pb 173, 9770 Mehamn

Telefon: 99 04 15 18

E-post: Mehamn.Barnehage@gamvik.kommune.no 

Åpningstider
Man - Fre kl. 07.30 - 16.00


Om Mehamn barnehage:

Barnehagen er en 2 avdelings barnehage med inntil 36 plasser. Vi har en midlertidig avdeling i Mehamn skoles lokaler, hvor det er plass til inntil 18 barn. 
Mehamn barnehage ligger idyllisk til, med gangavstand til skole, idrettshall, basseng, bibliotek, helsesenter, fjæra, naturområder og mer. Vi bruker nærmiljøet aktivt hele året.
Uteområdet er stort og variert. Vi har fjell, asfaltert sykkelbane, plen og kupert terreng så barna har muligheter for varierte utfordringer, så tillater været det, er vi ute hver dag hele året.

I Mehamn barnehage ønsker vi å legge vekt på å servere barna sunn, variert og næringsrik mat. Vi har smøremåltider hver dag, hvor barna får smøre maten sin selv. Vi baker brød og kjøper inn pålegg. Mehamn barnehage er ”Mer ambassadør”. Det vil si at personalet har gjennomgått kurs gjennom opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, om sundt kosthold i barnehagen. Vi har redusert inntak av sukker og serverer frukt og grønt daglig. Bursdager feires uten kaker og søtsaker.
Personale i Mehamn barnehage har også gjennomgått kurs ”Fiskesprell” som har som mål at fisk og annen sjømat inngår i mattilbudet i barnehagen slik at disse matvarene blir en naturlig del av barnas kosthold.
Vi følger Gamvik kommunes plan og egne rutiner for overgang barnehage – skole der vi stimulerer til selvstendighet og ikke minst gleden ved å lære.

Gamvik Barnehage

Gamvik barnehage er en 1-avdelings barnehage, med plass til inntil 18 barn. Det er tre ansatte i Gamvik barnehage, som er faglig knyttett til Mehamn barnehage v/styrer Reidun Bertheussen. Barnehagen har sine lokaler i underetasjen på Gamvik skole. Lekeområde til barnehagen er avgrenset med gjerde. Uteområdet ved skolen er stort og kan brukes fritt av barnehagen ved ønske.

Åpningstider: Mandag - Fredag kl.07.30 - 16.00.

Telefon: 97 99 77 36.

Adresse: Skytterhusveien 6, 9775 Gamvik.

Skjånes oppvekstsenter - barnehage

Skjånes barnehage gjenoppstår når der er aktuelle barn.

 

Barnehagefakta.no

Barnehagefakta.no

Barnehagefakta oppdateres årlig, med tall som barnehagene selv rapporterer inn i årsmeldingsskjemaet.

Barnehagefakta er en enkel måte å gi innbyggerne oversikt over barnehagetilbudet i sin kommune, både med et kart og med nøkkelinformasjon om hver enkelt barnehage.

Se egen link: http://barnehagefakta.no/kommune/2023/gamvik

 

Flere tall og mer detaljert statistikk om barnehagene finner dere i Statistikkportalen.

Se egen link: https://statistikkportalen.udir.no/bhg/Pages/default.aspx  

Vedtekter Barnehager

Her finner du Vedtektene for barnehagene i Gamvik kommune vedtatt i OOU den 01.06.17.

Se egen link: Vedtekter barnehager Gamvik kommune

Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. Barnehageloven § 37.

Barnehageloven § 37
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.
Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.

Nedsatt funksjonsevne
Nedsatt funksjonsevne er definert som «tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner» (NOU 2011:22). Det fremkommer av forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (d-t loven) at begrepet omfatter fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.
Om barnet har nedsatt funksjonsevne må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og barnets funksjonsnivå må ses opp mot den enkelte situasjon barnet befinner seg i.
Selv om begrepet nedsatt funksjonsevne skal forstås vidt, er det lagt til grunn i forarbeidene til d-t loven at tilretteleggingsbehovet må være av en viss varighet og styrke for at den skal kunne begrunne et krav om individuell tilrettelegging (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) s. 180).

Dokumentasjon
Det følger av forarbeidene til dt loven at den som fremsetter et krav om individuell tilrettelegging på forespørsel må kunne dokumentere at vedkommende har nedsatt funksjonsevne og eventuelle behov. Et krav til dokumentasjon skal likevel ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å vurdere behovet for individuell tilrettelegging. Dokumentasjonen skal ha relevans ved en vurdering av behov for individuell tilrettelegging (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) punkt s. 181).
Barnets foreldre skal alltid få mulighet til å uttale seg i saker om tilrettelegging.

Samtykke
Kommunen kan ikke innhente taushetsbelagte opplysninger om barnet, uten at foreldrene samtykker til dette. Kommunen kan heller ikke dele opplysninger om barnet med andre instanser uten at det er hjemmel i lov for det. Dersom det ikke er hjemmel i lov for å dele opplysninger, må det innhentes samtykke fra foreldrene.

Ordinært barnehagetilbud
Det følger av barnehageloven § 2 tredje ledd at:
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Bestemmelsen stiller krav til at den enkelte barnehage skal tilpasse barnehagetilbudet ut fra barnets funksjonsnivå.
Kommunen har imidlertid en tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne når funksjonsnedsettelsen er av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det ordinære barnehagetilbudet.
Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendige for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet og for å sikre barnet et likeverdig barnehagetilbud.

Melding om behov for et individuelt tilrettelagt tilbud

Det er foreldre, i samarbeid med barnehagen, som melder om behov for individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet for barnet.

Vedtaksmyndighet
Kommunen som barnehagemyndighet skal gjøre en konkret og individuell vurdering med begrunnelse og fatte vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven § 37. Kommunen skal opplyse saken best mulig før vedtaket fattes, jf. forvaltningsloven § 17.

Plikt til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Kommunen kan tilby barnet plass i en annen barnehage dersom individuell tilrettelegging i den barnehagen der barnet går/skal begynne i, blir å anse som en uforholdsmessig byrde.

Vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages, jf. forvaltningsloven §§ 28-32. Vedtaket sendes foreldre med kopi til barnehagen.

Meldingskjema om behov for et individuelt tilrettelagt
barnehagetilbud for barn med
nedsatt funksjonsevne

 


Publisert: 30.05.2016 08.18
Sist endret: 30.05.2016 08.22