Skoler/SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innmelding Grunnskole

Her er link til eget skjema for innmelding i grunnskoler i Gamvik kommune:

Innmelding grunnskole - 1.trinn

Gamvik barne- og ungdomsskole

 

Skytterveien 6
9776 Gamvik

Telefonnummer: 97 99 77 31
epost: rektor.gamvik@gamvik.kommune.no

Skolen er den nordligste skolen på fastlandsnorge.

Skolen ligger på Nordkinnhalvøya og har Storhavet som nabo i 270 grader. Den har stor gymnastikksal og svømmebasseng. 
På skolen er det 12 elever. Det er fire voksne som arbeider med elevene og to andre tilsatte som har skolen som arbeidsplass. Skolen har god plass til elevene inne og veldig fine uteområder. 
Gamvik skole har fokus på et godt, inkluderende og utviklende læringsmiljø.

 

Mehamn barne- og ungdomsskole

 


Gamvikveien 1
9770 Mehamn

Telefonnummer rektor: 97 99 77 30

Telefonnummer lærere: 97 99 77 38

epost: rektor.mehamn@gamvik.kommune.no

Skolen skal være et trygt sted å være for å lære

Skolen er en barne- og ungdomsskole med 61 elever. Det er 16 lærere og to assistenter ve skolen. Det er tilbud om skolefritidsordning i skoleåret.  Mehamn skole har fokus på et godt, inkluderende og utviklende læringsmiljø.

Skjånes oppvekstsenter

  Skjånes barne-og ungdomsskole

 

Skjånes skole

9771 Skjånes 

Telefonnummer: 97 99 77 32

epost: rektor.skjanes@gamvik.kommune.no

Lek og lærdom med et smil – det er Skjånes skoles stil. 
Oppvekstsenteret består av Skjånes skole og Skjånes barnehage. Skolen ligger på Skjånes som er et tettsted sørøst på Nordkinnhalvøya. Skolen er opprinnelig bygget i 1927 som internatskole. Den er utbygget flere ganger og står i dag modernisert med bl.a. gymnastikksal og et 12,5 meter lang basseng.

Skjånes skole er en barne- og ungdomsskole med 13 elever. Det er fem lærere samt assistent, vaktmester og renholder som er voksengruppen på skolen. Skjånes skole har fokus på et godt, inkluderende og utviklende læringsmiljø. Skjånes oppvekstsenter er sponsor for SOS-barneby Livingstone Children’s Village i Zambia.

 

Skolefritidsordning (SFO)

Kommunen har tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. årstrinn

Sfo skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnsa og foreldrenes behov.

Manuellt søknadsskjema til utskrift: SFO søknadsskjema

Her finner du vedtekter SFO: Vedtekter SFO  

 

Skoleskyss

I Finnmark har følgende elver krav på skoleskyss, også definert som ordinær skoleskyss:
 • 1.-2. klassetrinn - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
 • 3.-10. klassetrinn - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
 • Elever med særskilte behov etter søknad.
Særskilt skoleskyss gjelder for elever med:
 • Elver med nedsatt funksjonsnivå
 • Farlig skolevei, det må forstås som en fare utenom det vanlige
 • Egenkjøring der det ikke er organisert skoleskyss
 • Annet skolevalg enn nærskole
 • Elever med delt bosted
Søknad på skoleskyss
 • Alle må uavhengig av grunnlag for søknaden søke via f-skyss HER
 • Man logger seg inn via MinID
 • Søknaden som Fylkeskommunen skal vurdere og fatte vedtak i blir behndlet umiddelbart
 • Søknader hvor kommuner er ansvarlig for å vurdere og fatte vedtak, sendes videre til kommunen for videre oppfølging
 • Fylkeskommunen sender skyssbeviset "Finnmarkskortet" elektronisk plastkort eller mobilett-skyssbevis på mobiltelefon

 

 

Ordensreglement i grunnskolen

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for grunnskolen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre. Reglementet skal inneholde regler om atferd og tiltak og framgangsmåte ved brudd på reglementet.

Sanksjoner som ikke framgår av ordensreglementet kan ikke brukes. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må uansett ikke benyttes.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og deres foresatte.

Kriterier/vilkår

Før det blir tatt en beslutning om bortvisning eller annen form for refsing, skal eleven ha mulighet for å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Før rektor selv vedtar bortvisning, skal rektor rådføre seg med lærerne til eleven. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert før bortvisning vedtas.

 

Her kan du lese Opplæringsloven

 

Her kan du lese forskrift om Ordensreglement 
 

Du kan klage på de mest alvorlige refsingstiltakene

Du kan klage på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for én dag eller mer. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen sender du til rektor. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Fravær - krav om sletting av gyldig fravær kan gjøres her.

Sosial læreplan for skolene i Gamvik kommune

Link: Sosial læreplan for skolene 2023

 

Den kulturelle skolesekken

Et samarbeidsprosjekt mellom Lebesby og Gamvik

 

Elevtjenester

På nettstedet Nullmobbing.no finner du informasjon for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Se egen link under:

http://www.udir.no/nullmobbing/

 

Logo nullmobing.no

 


Publisert: 30.05.2016 08.18
Sist endret: 30.05.2016 08.21