Brann - akutt forurensning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brannvesenet

Gamvik kommune har eget brannvesen organisert med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Brannvesenets oppgaver er således todelt:

  • Bidra til forebygging av brann
  • Bidra til slukking av brann og bistå ved ulykker og andre akutte hendelser

Brannvesenets plikter mv. er nedfelt i egen lov Brann- og eksplosjonsvernloven

Organisering

Brannvesenet ledes av en brannsjef som også er kommunens feier. Vi har fire utrykningsledere som har hvilende vakt på natta, i helger og i høytider.

Forebygging

  • Forebyggende arbeid innen brannvesenet utføres av brannsjef/feier og består av:
  • Kartlegging av sannsynlighet for og konsekvens av brann i kommunen
  • Feiing av skorsteiner/røykkanaler i alle bygninger; også hytter og fritidsboliger
  • Tilsyn av ildsteder mv. i alle bygninger
  • Tilsyn ved øvrige bygninger hvor dette er særlig spesifisert i brann- og eksplosjonsvernloven (særskilte brannobjekter). Typiske bygninger er skoler, overnattingssteder, helseinstitusjoner, barnehager, forsamlingslokaler og fabrikker

Eier av bolig har ansvaret for å holde denne i god stand. For øvrige bygninger har også bruker av bygningen plikter i brannvernsammenheng. Brannsjefen kan utstede pålegg for å bringe forholdene i orden.

Beredskap

Mehamn er kommunens hovedbrannstasjon med 16 mannskaper. I tillegg er det organisert depoter med tilhørende mannskaper i Gamvik, på Skjånes og på Nervei.

Ved hendelser varsles mannskapene fra 110-sentralen over radio og/eller telefon. Utrykningslederne inngår i vaktordning.

Les mer om kommunal beredskapsplikt her: Beredskapsloven

Bålbrenning

Alle har plikt til å være aktsom ved bruk av åpen ild slik at ikke brann oppstår.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Dette betyr at det f.eks. er tillatt å tenne et lite bål i fjæra. Skal det anlegges et større bål eller et bål i nærheten av skog og mark, må du først sende søknad om dette til brannsjefen. (Søknad)

Arrangementer

Ved større arrangementer som utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal arrangøren i god tid før arrangementet sende melding til brannvesenet dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. (Skjema)

Akutt forurensning

Gamvik kommune er tilsluttet en interkommunal ordning sammen med Nordkapp, Porsanger, Karasjok og Lebesby for å ta hånd om akutt forurensning. Havnefogden i Nordkappregionen Havn er leder av vårt interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA midt-Finnmark).

Bekjempelse av oljesøl og annen akutt forurensning foregår etter en fastsatt beredskapsplan. Hendelsens størrelse og omfang avgjør hvilke ressurser og hvilket apparat som settes i sving. Kommunen vil ha ansvar for å ta hånd om mindre hendelser i strandsonen. Til dette er det plassert ut et minimum av utstyr i hver kommune.

Publikum kan varsle mulig forurensning til 110-sentralen i Finnmark; evt. til Kystverkets beredskapstelefon 33 03 48 00.

Les mer på Kystverkets hjemmeside: Kystverket

Fyrverkeri

Fyrverkeri er såkalt pyroteknisk vare som er underlagt meget strenge regler. Fyrverkeri selges kun av forretninger som har særskilt tillatelse til dette, og salget foregår kun på fastsatte dager før nyttårsaften.

Ønsker du å skyte opp fyrverkeri utenom nyttårsaften, må du sende særskilt søknad om dette. Søknad


Publisert: 26.05.2016 17.05
Sist endret: 26.05.2016 17.08