Renovasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Generell informasjon om renovasjon og forsøpling

Gamvik kommune er tilknyttet Finnmark Miljøtjeneste AS (FIMIL) som er et interkommunalt selskap som eies av 6 samarbeidende kommuner: Nordkapp, Porsanger, Måsøy, Karasjok, Lebesby og Gamvik. FIMIL har sin administrasjon i Lakselv.

Her finner du loven om vern mot forurensning 

Les mer om FIMIL på deres hjemmeside

Kommunen har ansvar for innsamling og behandling av forbruksavfall fra alle husholdninger, mens bedrifter og foretak selv har ansvar for å ta hånd om sitt avfall og bringe dette til godkjent deponi/behandling. I Gamvik kommune er det foreløpig ikke innført ordninger for hytterenovasjon. Renovasjonsordningen er tvungen for alle husholdninger. Dette fremgår av forurensningsloven. Kommunens utgifter knyttet til ordningen finansieres av gebyrer som faktureres alle abonnenter: (link til gebyrregulativet). Kommunen har vedtatt en forskrift som sier hvordan tjenesten er oppbygd og fungerer.

For husholdningene

Matavfall i grønne poser

Restavfall i hvite poser eller vrengte handleposer

Papiravfall i røde poser

Plast i blå poser

Avfallsdunkene som er plassert hos hver abonnent, tømmes hver mandag, og avfallet fraktes til sorteringsanlegget i Billefjord i Porsanger.

Hva skjer med avfallet?

Alt avfall som samles inn i regi av Finnmark Miljøtjeneste AS (FIMIL) blir gjenvunnet:

- Grønne poser går til kompostering og blir til matjord.

- Røde poser blir til nytt papir.

- Blå poser blir til ny plast.

- Hvite poser/vrengte handleposer blir energigjenvunnet i forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme og elektrisitet.

Av hensyn til gjenvinningen er det svært viktig at posene brukes riktig slik at det ikke kastes feil avfall i posene; f.eks. plast i rød pose. Du kan lese mer om kildesortering og avfallshåndtering på FIMIL's hjemmeside www.fimil.no.

Åpningstider for mottaksstasjon

Finnmark Miljøtjeneste AS (FMIL) tilbyr også én mottaksstasjon i Gamvik kommune. Stasjonen er plassert i Normannset ved Mehamn. Her kan alle typer avfall leveres.

Åpningstid: hver mandag fra kl. 14:30 - 17:00.

Priser for levering av grovavfall og trevirke/bygge- og rivningsavfall for husholdninger:
Levering med personbil eller liten varebil (sedan/stasjonsvogn)  200,-
Levering med større varebil (typisk transporter, transit, ol)          500,-
Levering med bil og tilhenger                                                        500,-

Husholdninger kan fortsatt levere følgende avfallstyper gratis:
-Impregnert trevirke
-Jern og metaller
-Glass- og metallembalasje
-EE-avfall (elektronikk, hvitevarer, kjøl og frys)
-Papp
-Papir, aviser, ukeblad, skrivepapir, reklame
-PCB-vinduer
-Asbest
-Farlig avfall

Egne avgifter for bedrifter/foretak.

Returpunkter

Det er i tillegg utplassert returpunkter bestående av containere. Disse er tilgjengelige til enhver tid, og her kan glassflasker og, metallbokser etc. leveres gratis. Containeren for papp/papir som stod i Mehamn sentrum ("Eilertsenområdet") er flyttet til mottaksstasjonen i Normannset.

Farlig avfall og EE-avfall
Farlig avfall og EE-avfall (alle produkter som er avhengig av elektrisk strøm eller batterier for å fungere) skal ikke kastes i restavfallsposen, men bringes til mottaksstasjonen. EE-avfall kan også leveres til forhandlere som selger tilsvarende produkter. Dette er gratis.

Ryddeaksjoner om våren

Kommunen og FIMIL tilbyr i fellesskap en ordning hvor innbyggerne kan rydde i nærområdet sitt om våren. Avfallet puttes i sorte sekker og anbringes ved vei eller på andre avtalte steder. Kommunen vil deretter hente dette og bringe det til mottaksstasjonen i Mehamn hvor det leveres gratis.
 
Det er forbudt å kaste eller hensette gjenstander i naturen. Dette gjelder alle typer gjenstander; alt fra tyggegummipapir til utrangerte biler etc. Slik kasting eller hensetting kalles forsøpling. Den som forsøpler, må regne med reaksjon fra forurensningsmyndigheten. Slik reaksjon kan være pålegg, tvangsmulkt og/eller politianmeldelse. Vær oppmerksom på at hver enkelt også må holde sin egen tomt/eiendom ryddig slik at området ikke virker skjemmende.

Andre forhold

Bestilling/endring

Ønsker du å bestille nytt abonnement eller gjøre endringer i det abonnementet du har, sender du en henvendelse til kommunen ved å benytte følgende skjema: (Skjema nytt/endring abonnement)

Klage

Gamvik kommune ønsker å utføre renovasjonstjenesten så bra som mulig. Har du noe du ønsker å klage på, kan du gjøre det ved å benytte følgende skjema: (Klageskjema)

Ny renovasjonsforskrift 2018

Finnmark Miljøtjeneste har utarbeidet forslag til ny kommunal renovasjonsforskrift for de samarbeidende kommunene Gamvik, Lebesby, Porsanger, Karasjok, Nordkapp og Måsøy.

Den nye forskriften skal vedtas av hvert av de fem kommunestyrene og deretter trå i kraft som likelydende forskrift for alle kommunene. Forskriften skal forelegges Gamvik kommunestyre og ligger før den tid ute til offentlig ettersyn frem t.o.m. 16. april. De enkelte kommunene kan vedta egne retningslinjer til forskriften.

Dagens forskrift er fra 2005. Noen hovedendringer i det nye forslaget:

- tvungen renovasjon også for hytter/fritidsboliger. Avfallet plasseres i containere for de aktuelle områdene

- avfallsdunken skal på tømmedagen plasseres maks. 5 meter fra veikant

- dagens dunk på 240 liter er standard, men abonnenten kan ved behov bestille tilleggsabonnement

- det innføres sanksjoner ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet

Her kan du se forskriftsforslaget (utkast) og FIMILs oversendelsesbrev (brev).

Gamvik kommune inviterer alle til å bidra med innspill i høringsperioden. Innspill kan sendes pr. epost til postmottak@gamvik.kommune.no eller pr vanlig post til Gamvik kommune, postboks 174, 9770 MEHAMN.


Publisert: 25.05.2016 11.26
Sist endret: 26.05.2016 17.38