Plan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Generelt om plan

Plan- og bygningsloven har som utgangspunkt at alt areal innenfor en kommunes grenser skal planlegges. I tillegg skal kommunen planlegge hele sin virksomhet. Kommunen har således et stort mangfold av planer. Plan- og bygningsloven

Kommunens planverk etter plan- og bygningsloven består i hovedsak av:
- En samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel
- Reguleringsplan

Slike planer skal bestå av plankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Planene skal utarbeides etter strenge regler for både utforming og saksbehandling. Planene er juridisk bindende dokumenter når de er vedtatt.

Kommunen kan utarbeide delplaner; enten for et geografisk område eller for et fagfelt. Våre hovedplaner for vann og avløp er utarbeidet som kommunedelplaner.

Arealplaner

Her vil det etter hvert komme en oversikt over hvilke arealplaner som finnes i vårt planarkiv. Noen av planene er utgått/erstattet, mens de fleste er i funksjon. Disse legges til grunn i vårt løpende arbeid med saker knyttet til plan- og bygningsloven. Hver plan har sin planidentitet (planID) som angir hvilket år planen er utarbeidet/vedtatt og et fortløpende løpenummer. Planoversikten revideres fortløpende.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Vi har i 2016 startet en prosess for å lage ny arealdel til kommuneplanen. Denne planen vil bli presentert på denne siden når den tar form. Kommuneplanens arealdel er et svært viktig dokument som på overordnet nivå (uten altfor mange detaljer) skal angi hvordan alt areal innenfor kommunens grenser skal disponeres.

Planprogram

Plan- og bygningsloven krever at det lages et planprogram som beskriver tankene bak forslaget til ny arealdel til kommuneplanen. Kommunestyret har vedtatt et utkast til planprogram, og dette legges ut til offentlig ettersyn før det fastsettes endelig. Her finner du utkastet til planprogram:

Planprogram

Medvirkning

Kommunen legger opp til at alle kan få komme med innspill til planarbeidet. Forslag til planprogram lå ute på offentlig høring i tidsrommet 22.11.2016 - 06.01.2017. Alle ble invitert til å komme med skriftlige innspill til kommunen innen fristens utløp. Grunneiere, berørte offentlige instanser og lokale interessegrupper ble tilskrevet. Brevet til berørte parter finner du her:

Brev til berørte parter   

Etter høringsfristen ble revidert utkast til planprogram framlagt for kommunestyret som fastsatte endelig planprogram i møte 16.02.2017 - sak PS 3/17. Her finner du et notat med oppsummering av innkomne innspill, fastsatt planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg:

(Oppsummering av innspill i høringsfasen)  (Fastsatt planprogram)  (Saksframlegg)  (Vedtak)

Oppheving av eldre planer

I forbindelse med planprosessen vil gamle/utdaterte arealplaner bli vurdert opphevet.Under her kan du se hvilke planer som vurderes opphevet. Både plankart og tilhørende reguleringsbestemmelser vises for hver plan.

194701 BSR Mehamn

Etter tyskernes ødeleggelser i 1944 ble mange steder regulert som ledd i gjenreisninga. Disse planene ble kalt Brente Steders Regulering-BSR. Her er plankart og reguleringsbestemmelser for Mehamn. Dessverre har vi ikke bilde av alle plankartene for Mehamn.

Plankart blad 3

Plankart blad 4

Plankart blad 6

Plankart blad 7

Bestemmelser

194901 BSR Tyfjord

Etter tyskernes ødeleggelser i 1944 ble mange steder regulert som ledd i gjenreisninga. Disse planene ble kalt Brente Steders Regulering-BSR. Her er plankart og reguleringsbestemmelser for Tyfjord. 

Plankart

Bestemmelser

194902 BSR Skjånes

Etter tyskernes ødeleggelser i 1944 ble mange steder regulert som ledd i gjenreisninga. Disse planene ble kalt Brente Steders Regulering-BSR. Her er plankart og reguleringsbestemmelser for Skjånes. 

Plankart

Bestemmelser

194903 BSR Gamvik

Etter tyskernes ødeleggelser i 1944 ble mange steder regulert som ledd i gjenreisninga. Disse planene ble kalt Brente Steders Regulering-BSR. Her er plankart og reguleringsbestemmelser for Gamvik. 

Plankart blad 1

Plankart blad 2

Plankart blad 3

Plankart blad 4

Plankart blad 5

Bestemmelser

195101 Reguleringsendring nr. 1 Gamvik

Kommunen besluttet i 1951 at det skulle avsettes flere tomter langs Strandveien på bakken ovenfor Kåven. Disse tomtene er i dag bebygd. Det ble ikke laget nye reguleringsbestemmelser, men man valgte at bestemmelsene for 194903 skulle gjelde også for dette området.

Plankart

195301 Reguleringsendring nr. 2 Gamvik

Da nytt herredshus for kommunen skulle bygges, ønsket kommunen at dette skulle plasseres en litt annen plass enn først tenkt under 194903. Det ble derfor vedtatt en reguleringsendring slik at huset kunne bygges på Strandveien 63-65 hvor det nå ligger. Det ble ikke laget nye reguleringsbestemmelser, men man valgte at bestemmelsene for 194903 skulle gjelde.

Plankart

196901 Lilleberget Mehamn

Dette området omfatter bl.a. Lillebergveien og Lockertsvei og deler av Johan Larsens vei. Området er utbygd.

Plankart

Bestemmelser

197701 Gamvik flyplass

Planen gjaldt etablering av flyplass på Slettnesheia. Det ble etablert en grusbane, og noe flytrafikk ble gjennomført her. Etter etableringen av Mehamn lufthavn ble denne reguleringsplanen uaktuell.

Plankart

Bestemmelser

197703 Åshaugen/Vevika

Planen omfatter boligområdet på Åshaugen som ble utbygd på slutten av 1970-tallet. Videre omfattes deler av Vevika/Vevikhalsen samt Leinanjorda. Planen er ikke uaktuell, men vurderes opphevet ved at aktuelle planbestemmelser inntas i kommuneplanens arealdel.

Plankart

Bestemmelser

197801 Skjånes bolig- og skoleområde

Boligområdet på Schanchehøgda/Schanchebakken er i det alt vesentlige utbygd. Den tidligere statseide Skjånes skole med skoleinternat og tilhørende eiendom er forlengst overtatt av Gamvik kommune. Et lite boligområde på Finnes er kommet til. Opprinnelig plan er såpass fraveket at den vurderes opphevet ved at aktuelle planbestemmelser inntas i kommuneplanens arealdel.

Plankart 

Bestemmelser

198201 Hytteområde Koifjord

Hytteområdet på Finnmarkseiendommen er i det alt vesentlige utbygd eller tomter er opprettet. Planen er ikke uaktuell, men vurderes opphevet. Reguleringsbestemmelser for denne planen finnes ikke. Aktuelle planbestemmelser for hyttebygging inntas i kommuneplanens arealdel.

Plankart

199401 Dalelv bru

Planen ble laget i forbindelse med at Mehamnelv bru skulle fornyes. Brua er forlengst ferdig, og deler av området inngår i dag i ny reguleringsplan for Mehamn lufthavn. Planen vurderes opphevet ved at aktuelle planbestemmelser inntas i kommuneplanens arealdel.

Plankart

Bestemmelser

 

Arealplankart

Etter hvert vil alle gjeldende arealplaner finnes under fanen ”Kart” når web-basert kartløsning er på plass.

 

Planstrategi 2017-2019

Plan- og bygningsloven krever at alle kommuner skal ha en strategi for hvilke planer kommunen skal satse på i kommunestyreperioden.

Utkast til planstrategi for Gamvik kommune for 2017-2019 lå ute til høring i tidsrommet 5. januar - 5. februar 2017. Kommunen mottok i alt 9 uttalelser. Gamvik kommunestyre fattet vedtak 16. februar 2017 under sak PS 2/17.

Kommunens planstrategi for inneværende kommunestyreperiode finner du her: (Planstrategi)

Saksframlegg til kommunestyret: (saksframlegg)

Kommunestyrets vedtak, sak PS 2/17: (vedtak)

 

Reguleringsplan for Normannset

Kommunestyret har i møte 16. februar -sak PS 5/17- vedtatt oppstart av planarbeid for Normannset. Hensikten er å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for å klargjøre sjønære arealer for industrivirksomhet og havn. Planarbeidet skal avklare viktige konsekvenser for miljø og samfunn og innarbeide viktige infrastrukturtiltak som adkomstveier og havneanlegg.

Forslag til planprogram ligger nå ute til offentlig høring.  Innspill til planarbeidet/planprogrammet kan sendes: Gamvik kommune, postboks 174, 9770 MEHAMN eller på epost til postmottak@gamvik.kommune.no. Frist for innspill er 12.04.2017.

Oppstartsvarselbrev til grunneiere og berørte parter, forslag til planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg finner du her:

(Oppstartsvarselbrev)  (Forslag til planprogram)  (Saksframlegg KST sak PS 5/17)  (Vedtak KST sak PS 5/17)

 

Reguleringsplan for Mehamn havn

Kommunestyret har i møte 16. februar -sak 6/17- vedtatt oppstart av planarbeid for Mehamn havn. Hensikten er å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for fremtidig arealbruk i og rundt havnebassenget i Mehamn; herunder tilrettelegging for havneanlegg og samferdsel. Planarbeidet skal avklare viktige konsekvenser for miljø og samfunn og innarbeide mudrings- og utfyllingsområder samt nødvendige infrastrukturtiltak.

Forslag til planprogram ligger nå ute til offentlig høring.  Innspill til planarbeidet/planprogrammet kan sendes: Gamvik kommune, postboks 174, 9770 MEHAMN eller på epost til postmottak@gamvik.kommune.no. Frist for innspill er 12.04.2017.

Oppstartsvarselbrev til grunneiere og berørte parter, forslag til planprogram og kommunestyrets vedtak med saksframlegg finner du her:

(Oppstartsvarselbrev)  (Forslag planprogram Mehamn havn)  (Saksframlegg KST sak PS 6/17)  (Vedtak KST sak PS 6/17)

 


Publisert: 23.05.2016 20:29
Sist endret: 23.05.2016 20:30